Sławne Czasy Roberta Onetwo

Slawne Czasy

Robert Onetwo

Regulamin

I. Definicje

1. Administrator Serwisu – Robert Onetwo zamieszkały pod adresem Wisła 43-460 ul Głęboka 7.

2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem htttp://slawneczasy.pl.

3. Darowizna – dobrowolne przekazanie środków pieniężnych Administratorowi Serwisu.

4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.

3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową, przekazanie darowizny możliwe jest przez każdą osobę spełniającą warunki wymagane przez zewnętrzny podmiot: Dotpay Sp. z o.o. Więcej informacji dostępne na stronie www.dotpay.pl

III. Przekazanie darowizny

1. Przekazanie jakichkolwiek środków pieniężnych ma charakter całkowicie dobrowolny i niezależny od możliwości korzystania z Serwisu.

2. Darowizny są realizowane poprzez zewnętrzny system szybkich płatności online, której właścicielem jest firma: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

IV. Dane osobowe

1. Wszelkie dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane jedynie do kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.

2. Dodatkowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

3. Wszystkie informacje podane przy przekazywaniu darowizny będą wykorzystane tylko do celów realizacji płatności. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych przez firmę DotPay można znaleźć pod adresem: www.dotpay.pl.

V. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje należy składać e-mailem na adres slawneczasy@protonmail.com.

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Po zrealizowaniu usługi przekazania darowizny nie jest możliwe odstąpienie od umowy

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 24.03.2020 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.